تألیفات

برنامه‌های عملیاتی دولت کارآفرین بر مدار علم و عمل

نویسنده (ها): سیدمحمد مقیمی

تاریخ انتشار: خرداد 1403

   

اداره امور حکومتهای محلی: مدیریت شوراها و شهرداریها

انتشارات: دانشگاه تهران

نویسنده (ها): سیدمحمد مقیمی

شابک: 978-964-459-765-7

تاریخ اول